Modificació de la bonificació del IBI

Dimarts, 2 de novembre de 2021 a les 00:00

Es posa en el seu coneixement que el Ple en sessió extraordinària del dia 28 d´octubre del 2021, va adoptar entre d´altres acords, la modificació del Article 5 apartat 3er en relació als Beneficis fiscals en concessió potestativa o de quantia variable del impost de béns immobles amb el següent text:

"Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les ordenances municipals.

En cap cas la bonificació serà superior a 600 €/any, i que la suma de les bonificacions dels 4 anys no pot superar el 50% de la inversió realitzada..

És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.

Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de quatre anys i es mantindrà, dintre del període concedit, mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament i així ho prevegi l'ordenança fiscal aplicable en cada exercici."

Darrera actualització: 08.11.2021 | 11:03